.: TRANG CHỦ

Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 02A Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: 057-3842756, Fax: 057-3842020

Email: sxdpy@phuyen.gov.vn