Nội dung cần tìm   

Stt

Số/Ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Tải về

1

16/2017/QĐ-UBND

28/04/2017

Ban hành Quy định về cấp Giấy phép xây dựng; gia hạn, điều chỉnh Giấy phép xây dựng; Giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên

2

289/TB-UBND

26/04/2017

Thông báo chấp thuận đề nghị của Sở Xây dựng về xác định đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh

3

3237/QĐ-UBND

30/12/2016

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vât liệu xây dựng thông thưởng và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (phần 2)

4

3237/QĐ-UBND

30/12/2016

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vât liệu xây dựng thông thưởng và than bùn trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (phần 1)

5

200/QĐ-UBND

20/01/2017

Về việc Công bố Đơn giá dịch vụ công ích phần Duy trì cây xanh đô thị

6

199/QĐ-UBND

20/01/2017

Về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích phần Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

7

198/QĐ-UBND

20/01/2017

Về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích phần Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

8

197/QĐ-UBND

20/01/2017

Về việc công bố đơn giá Dịch vụ công ích phần Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

9

7/2015/QĐ-UBND

10/02/2015

Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc ban hành Quy chế phối hợp Quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10

2369/UBND-TH

19/05/2016

Công văn số 2369/UBND-TH ngày 19/5/2016 của UBND Tỉnh, hướng dẫn công tác khen thưởng phong trào thi đua Năm Doanh nghiệp Phú Yên - 2016

11

13/2016/QĐ-UBND

12/05/2016

Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND Tỉnh, về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên