Stt

Tên thủ tục hành chính

Tải về

1

Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua

2

Thủ tục thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh.

3

Thủ tục bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước

4

Thủ tục cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

5

Thủ tục cho thuê nhà ở sinh viên thuộc sở hữu nhà nước

6

Thủ tục cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước.

7

Thủ tục thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Tỉnh.

8

Thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại đối với trường hợp chỉ định chủ đầu tư quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP

9

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 6 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

10

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh theo quy định tại Khoản 5 Điều 9 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP

11

Thủ tục gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài