Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Về việc nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

2

Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A (đợt 4)

3

Công bố danh sách các đối tượng đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại dự án nhà ở xã hội nam Hùng Vương đợt 1

4

Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê, thuê mua thuộc dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương khu A

5

Nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, thuê mua thuộc Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp

6

Kiểm tra danh sách các đối tượng mua, thuê mua dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (khu A)

7

Trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí về Dự án nhà ở Nam Hùng Vương.

8

v/v trả lời thông tin đến các đơn vị báo chí

9

Kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm (2016-2020) và hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Yên

10

Công bố thông tin dự án Nhà ở Xã hội Nam Hùng Vương của Cty TNHH Bích Hợp

11

Kiểm tra danh sách các đối tượng nua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (đợt 3)

12

Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương

13

Kiểm tra danh sách các đối tượng mua Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (đợt 2)

14

Kiểm tra danh sách các đối tượng mua Nhà ở xã hội Nam Hùng Vương (đợt 1)