Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Tiếp nhận Công bố hợp quy -kính phẳng toi nhiệt, kính dán an toàn - Công ty Hoàng Hải

2

Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy - XM Sông Gianh - Công ty Sông Gianh

3

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Chi nhánh Công ty Nắng Ban Mai

4

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Kính phẳng toi nhiệt - Công ty Minh Liên

5

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Gạch block - Công ty Tâm Ánh

6

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá grabo - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

7

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá granit - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

8

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Cửa nhựa lõi thép - Công ty sản xuất cửa Châu Á

9

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá tự nhiên - Công ty Bảo Trân

10

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Bảo Trân

11

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Cát xây dựng - DNTN Hoàng Dương

12

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty CP QL& XD đường bộ Phú Yên

13

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Hòa Mỹ

14

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Gạch block - Công ty Thành Sơn

15

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá granit - Công ty Hùng Dũng

16

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty xây dựng Giao thông

17

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Nhất Lam

18

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Lý Tấn Phát

19

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch block - Công ty Tô Gia

20

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch Terrazzo - Công ty Tô Gia

21

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch Tuynen - Công ty Gia Thành

22

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch Tuynen - Công ty Khoáng sản Phú Yên

23

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Cát xây dựng - DNTN Phong Phú Hòa

24

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Gạch Block - Công ty Phú Thuận

25

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Cửa nhôm - Công ty Phú Thuận

26

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá granit - Công ty đá Granit

27

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Đá xây dựng - Công ty 3.2

28

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - DNTN Sang Lệ

29

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Xi măng - Công ty Sông Gianh

30

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá tự nhiên - Công ty Việt Nhật

31

Tiếp nhận Công bố hợp quy -Đá xây dựng - Công ty Việt Nhật