Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy - XM Sông Gianh - Công ty Sông Gianh

2

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Chi nhánh Công ty Nắng Ban Mai

3

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Kính phẳng toi nhiệt - Công ty Minh Liên

4

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Gạch block - Công ty Tâm Ánh

5

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá grabo - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

6

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá granit - Công ty cổ phần VLXD Phú Yên

7

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Cửa nhựa lõi thép - Công ty sản xuất cửa Châu Á

8

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá tự nhiên - Công ty Bảo Trân

9

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Bảo Trân

10

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Cát xây dựng - DNTN Hoàng Dương

11

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty CP QL& XD đường bộ Phú Yên

12

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Hòa Mỹ

13

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Gạch block - Công ty Thành Sơn

14

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá granit - Công ty Hùng Dũng

15

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty xây dựng Giao thông

16

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Nhất Lam

17

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá xây dựng - Công ty Lý Tấn Phát

18

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch block - Công ty Tô Gia

19

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch Terrazzo - Công ty Tô Gia

20

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch Tuynen - Công ty Gia Thành

21

Tiêp nhận Công bố hợp quy - Gạch Tuynen - Công ty Khoáng sản Phú Yên

22

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Cát xây dựng - DNTN Phong Phú Hòa

23

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Gạch Block - Công ty Phú Thuận

24

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Cửa nhôm - Công ty Phú Thuận

25

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá granit - Công ty đá Granit

26

Tiêp nhận Công bố hợp quy- Đá xây dựng - Công ty 3.2

27

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Cát xây dựng - DNTN Sang Lệ

28

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Xi măng - Công ty Sông Gianh

29

Tiếp nhận Công bố hợp quy - Đá tự nhiên - Công ty Việt Nhật

30

Tiếp nhận Công bố hợp quy -Đá xây dựng - Công ty Việt Nhật