Stt

Tên thông tin - thông báo

1

Văn bản số 1185/SXD-CCGĐ ngày 18/8/2017 của Sở Xây dựng Vv nghiêm túc triển khai báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

2

Văn bản số 1694/SXD-CCGĐ ngày 01/11/2017 của Sở Xây dựng V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

3

Đề cương báo cáo và Phụ lục báo cáo theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

4

Văn bản số 555/SXD-QLCL ngày 18/6/2015 của Sở Xây dựng V/v Triển khai hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão

5

Văn bản số 718/SXD-QLCL ngày 31/7/2014 của Sở Xây dựng V/v Hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ công trình nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão lụt

6

Công văn số 1070/SXD-QLCL ngày 29/10/2015 V/v hướng dẫn thi công xây dựng gạch block bê tông trên địa bàn Tỉnh

7

Công văn số 1165/SXD-CCGĐ ngày 11/10/2016 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định để đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực xây dựng

8

Thông báo số 24/TB-SXD ngày 16/02/2017 Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

9

Công văn số 237/SXD-CCGĐ ngày 13/03/2017 Về việc đính chính một số nội dung tại Văn bản số 1165/SXD-CCGĐ