.: TRANG CHỦ

10/01/2017
theo qui định hiện hành thì Tư vấn giám sát phải lập Đề cương giám sát hay hồ sơ đề xuất giải pháp tư vấn giám sát xây dựng?
29/09/2016
Trước ngày 01/7/2015, Công ty tôi đã ký rất nhiều hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai, tuy nhiên vẫn còn nhiều căn hộ chưa ký hợp đồng, như vậy nếu sau ngày 01/7/2015 công ty tôi tiếp...
29/09/2016
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định kể từ ngày 10/3/2016 tổ chức xây dựng hoạt động phải có chứng chỉ năng lực nhưng hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, vậy công ty tôi vẫn hoạt động bình thường...
29/09/2016
Tôi đang công tác tại Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn, để tham mưu lãnh đạo trong việc kiện toàn tổ chức các Ban chuyên ngành của Tỉnh, tôi rất mong nhận được hướng dẫn của các Bộ ngành liên quan, cụ thể như...
29/09/2016
Theo Luật Xây dựng 2014, tại Điểm k, Khoản 2 Điều 89, quy định: "Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt..." thì...

« Trước1 2 3 4 5Sau »