Danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4

05/06/2018 08:41

Danh mục dịch vụ công mức độ 3, 4 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đến tháng 5/2018


(Ban hành kèm theo Thông báo số 81/TB-SXD ngày 25/5/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc thực hiện DVC mức độ 3, DVC mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên)

Tải về máy: