Thủ tục Lấy ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng để cấp giấy phép xây dựng

21/05/2018 02:00

Lấy ý kiến  các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng để cấp giấy phép xây dựng


1. Trình tự thực hiện
- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình, đối chiếu với các điều kiện cấp phép gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng.
- Các cơ quan được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản theo thời gian quy định; quá thời hạn mà không có văn bản trả lời coi như đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.
2. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
3. Thành phần, số lượng bộ hồ sơ
a) Thành phần hồ sơ:
- Công văn đề nghị cho ý kiến;
- Bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng của tổ chức, cá nhân (bản phô tô).
b) Số lượng bộ hồ sơ:  01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết
- 05 ngày làm việc đối với công trình và nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 03 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn kể từ ngày nhận được hồ sơ;
Quá thời hạn trên, nếu không có ý kiến coi như các cơ quan này đã đồng ý 
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Các cơ quan quản lý nhà nước  về những lĩnh vực có liên quan đến công trình xây dựng.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho ý kiến về hồ sơ xin cấp phép xây dựng công trình, nếu không có văn bản coi như đã đồng ý với những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.
8. Lệ phí: không có
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không có
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
- Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết một số nội dung  của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 4/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng;
- Quyết định số 172/QĐ- BXD ngày 06/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.


Tải về máy: