Thủ tục Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

17/05/2018 03:54

Thủ tục Điều chỉnh đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới; dự án tái thiết khu đô thị; dự án bảo tồn, tôn tạo khu đô thị; dự án cải tạo chỉnh trang khu đô thị; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh


1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Chủ đầu tư gửi bộ hồ sơ trình UBND tỉnh đề nghị điều chỉnh dự án về Sở Xây dựng;
Bước 2: Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, ghi giấy biên nhận hồ sơ; 
- Trường hợp các dự án không thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Sở Xây dựng tiến hành kiểm tra, dự thảo văn bản trả lời để trình UBND tỉnh xem xét và ra văn bản trả lời về các đề nghị thay đổi, bổ sung các nội dung của dự án.
- Trường hợp các dự án thuộc phạm vi lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: Sở Xây dựng dự thảo văn bản để UBND tỉnh gửi kèm 01 bộ hồ sơ lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. 
Sau khi nhận được ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tổng hợp và trình UBND tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án.
Bước 3: UBND tỉnh ủy quyền cho Sở Xây dựng trao quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án cho Chủ đầu tư tại trụ sở cơ quan Sở Xây dựng và gửi cho Bộ Xây dựng qua đường văn thư.
Bước 4: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
- Nộp Giấy biên nhận; 
- Ký nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).
2. Cách thức thực hiện:
Gửi trực tiếp hoặc qua đường văn thư đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, số 02A Lý Tự Trọng, thành phố Tuy Hòa
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình đề nghị điều chỉnh dự án;
- Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án;
- Văn bản có liên quan.
b) Số lượng hồ sơ:
- Số lượng hồ sơ trình đối với các dự án không phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: 05 bộ hồ sơ.
- Số lượng hồ sơ trình đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: 08 bộ hồ sơ.
4. Thời hạn giải quyết:
- Thời hạn Sở Xây dựng kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét và quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đối với dự án không cần lấy ý kiến của Bộ Xây dựng.
- Đối với các dự án phải lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng: thời hạn Bộ Xây dựng xem xét hồ sơ và trả lời Chủ đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư; 
Trường hợp Bộ Xây dựng phải lấy ý kiến các Bộ ngành có liên quan thì tổng thời gian xem xét trả lời không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ dự án của Chủ đầu tư.
5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ đầu tư.
6. Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan được ủy quyền, phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Phú Yên.
- Cơ quan phối hợp: Bộ Xây dựng.
7. Kết quả thực hiện TTHC:
Quyết định chấp thuận điều chỉnh dự án của UBND cấp tỉnh hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không chấp thuận. 
8. Phí, lệ phí: Chưa có quy định cụ thể.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không
11. Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
- Thông tư số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị.
 


Tải về máy: