Thủ tục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

12/11/2016 11:15

Thủ tục Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính


- Trình tự thực hiện: 
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, đầy đủ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì hướng dẫn người yêu cầu bồi thường bổ sung cho đầy đủ.
+ Trường hợp cơ quan nhận đơn cho rằng vụ việc không thuộc trách nhiệm giải quyết của mình thì phải trả lại hồ sơ và hướng dẫn người yêu cầu bồi thường gửi đơn đến cơ quan quản lý Nhà nước về công tác bồi thường; nếu cấp xã, cấp huyện là Phòng Tư pháp, nếu cấp tỉnh là Sở Tư pháp để được xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định tại Chương IV của Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h; Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết)
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan có hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ, hoặc Phòng Tư pháp, Sở Tư pháp có thông báo hướng dẫn. Theo trình tự sau:
- Nộp giấy biên nhận;
- Nhận quyết định bồi thường thiệt hại (thực hiện theo Điều 10 của Nghị định 16/2010/NĐ-CP) của Chính phủ.
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7h30 đến 11h – Chiều từ 14h đến 16h30 (Trừ ngày thứ bảy, chủ nhật, lễ, Tết).
- Cách thức thực hiện: 
+ Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết của cơ quan có hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.
+ Gửi theo đường bưu điện.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
+ Đơn yêu cầu bồi thường theo Mẫu số 01a; 01b hoặc 01c; 
+ Bản sao văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ;
+ Tài liệu, chứng cứ có liên quan đến việc yêu cầu bồi thường.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ phải thụ lý, nếu xác minh thiệt hại là 20 ngày, hoặc phải xác minh tại nhiều địa điểm thì thời hạn xác minh có thể kéo dài nhưng không quá 40 ngày, nếu có thương lượng cũng không quá 45 ngày.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan có hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ.
d) Cơ quan phối hợp: Những cơ quan đơn vị có liên quan. 
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
- Lệ phí: Không.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
+ Đơn yêu cầu bồi thường (đối với cá nhân bị thiệt hại), Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT- BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013.
+ Đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại (đối với trường hợp người bị thiệt hại chết),Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT- BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013.
+ Đơn yêu cầu bồi thường (đối với tổ chức bị thiệt hại), Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT- BTP-BTC-TTCP ngày 27/3/2013.
+ Báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT- BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013.
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
+ Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày thực hiện xong thủ tục chi trả tiền bồi thường, cơ quan có trách nhiệm bồi thường phải báo cáo cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp, đồng thời, gửi cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường cùng cấp về kết quả giải quyết bồi thường như sau: 
Báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường và bản sao các tài liệu liên quan đến việc giải quyết bồi thường.
Nếu UBND cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh gửi về Sở Tư pháp;
Nếu UBND cấp huyện; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện gửi về Phòng Tư pháp.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, số 35/2009/QH12 ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.
+ Nghị định số 16/2010/NĐ-CP ngày 03/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
+ Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.
+ Thông tư liên tịch số 08/2013/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 27/02/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 19/2010/TTLT-BTP-BTC-TTCP ngày 26/11/2010 hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính.


Tải về máy: