Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

22/07/2018 08:34

Thủ tục cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng


1. Trình tự thực hiện:
Bước 1: Căn cứ vào thông tin quy hoạch, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo các trường hợp quy định tại Điều 32 của Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Điều 36 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị gửi UBND cấp tỉnh; Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;
Bước 2: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên (cơ quan được UBND Tỉnh ủy quyền cấp giấy phép quy hoạch) tổ chức thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép quy hoạch theo quy định.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng.
- Nộp Giấy biên nhận; 
- Ký nhận kết quả.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng, số 02A Lý Tự Trọng, thành phố Tuy Hòa 
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ: 
- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;
- Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch theo quy định;
- Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch;
- Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư;
- Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp tỉnh.
- Cơ quan được ủy quyền, phân cấp thực hiện: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Phú Yên.
- Cơ quan phối hợp: Không.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung;
- Giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ.
8. Phí, Lệ phí: 2 triệu đồng/hồ sơ dự án.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung); quy định tại mẫu số 1 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 1 Nghị định số37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.
- Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ) quy định tại mẫu số 3 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015, mẫu số 1 Nghị định số37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không có.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.
- Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý;
- Thông tư số 171/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính, về quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch
 


Tải về máy: