02/10/2017 08:47
Sở Xây dựng trả lời như sau: - Trong câu hỏi của Công ty Hoàng Phố chưa nêu rõ các đơn vị này có liên danh với nhau hay không và trình tự thực hiện của các gói thầu khoan khảo sát và thiết kế này như thế nào nên Sở Xây dựng chưa thể trả lời cụ thể câu hỏi này; - Tuy nhiên theo quy định tại...
25/09/2017 11:59
14/09/2017 03:32
Sở Xây dựng trả lời như sau: - Nội dung điều chỉnh dự án theo ông hỏi có điều chỉnh nội dung đầu tư liên quan đến thiết kế cơ sở đã được phê duyệt nên phải lập hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với nội dung điều chỉnh dự án. - Theo quy định tại Khoản 3, Điều 23, Nghị định số...
08/09/2017 11:11
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời Ông như sau: 1. Tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quy định “Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội...
22/08/2017 10:10
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Cước vận chuyển vật liệu đến chân hiện trường công trình hiện nay trên địa bàn tỉnh Phú Yên được lập theo Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Phú Yên - Phần Xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 01/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú...
18/08/2017 04:28
Sau khi nghiên cứu Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 5, Điều 6, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng, thì hồ sơ trình thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình không yêu cầu phải nộp file mềm như công dân hỏi./.
16/08/2017 08:56
Sau khi nghiên cứu Sở Xây dựng trả lời như sau: Nhà lớp học 02 tầng quy mô 04 lớp Trường mầm non theo Công văn số 978/SXD-QLXD ngày 18/7/2017 của Sở Xây dựng là công trình cấp II, nên khi lựa chọn nhà thầu khảo sát địa hình, địa chất phải đủ năng lực hạng II theo quy định./.
07/08/2017 04:15
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Đơn vị tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng theo nội dung công dân hỏi phải đủ điều kiện năng lực về thiết kế và quản lý chi phí công trình dân dụng cấp II theo quy định./.
07/08/2017 09:35
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Tại Khoản 2 và Khoản 3, Điều 6, Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng "Hướng dân về năng lực tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng" quy định: "2) Thời gian kinh nghiệm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là tổng...
26/07/2017 04:51
Sở Xây dựng trả lời như sau: - Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 quy định về thực hiện công tác nghiệm thu công trình không...