22/05/2017 03:03
Trước đây, để triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 557/SXD-KTKT này 01/8/2012, trong văn bản này có hướng dẫn về chi phí lập thiết kế BVTC-dự toán (không phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật như nội dung công dân hỏi)./.
09/05/2017 03:43
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được công bố theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng không quy định mức tỉ lệ phần trăm (%) của chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (thiết kế một bước) trong báo cáo...
21/04/2017 10:53
Sở Xây dựng trả lời như sau: Chi phí quản lý dự án được quy định tại Điều 23, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ "Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng". Đề nghị công dân căn cứ theo quy định nêu trên để triển khai thực hiện cho phù hợp./.
26/03/2017 03:03
Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu" thì nhà thầu thiết kế được phép nhận thầu tư vấn giám sát công trình do đơn vị mình thiết kế...
21/03/2017 03:57
Sở Xây dựng trả lời như sau: - Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan ngành Xây dựng chưa quy định cụ thể thành phần tham gia lấy mẫu bê tông tại hiện trường. Tuy nhiên, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây...
07/03/2017 04:42
Sau khi nghiên cứu Sở Xây dựng trả lời như sau: Công trình nêu trên thuộc công trình cấp 3. Do đó, chủ đầu tư phải lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát có năng lực Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cấp thoát nước - Hạng 3 và Đường dây và Trạm biến áp - Hạng 3 được công bố thông tin...
07/03/2017 04:28
03/02/2017 10:38
Sau khi kiểm tra, rà soát Sở Xây dựng hướng dẫn như sau: Để được đăng ký giá sản phẩm cống bê tông ly tâm trong Bảng giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Tỉnh thì đề nghị ông Nguyễn Đình Luân nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng gồm các hồ sơ sau: - Bảng đăng ký giá (theo mẫu); -...
10/01/2017 08:21
Về vấn đề này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 46/2015NĐ-CP ngày 12/5/2016 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và theo Điều 7 của Thông tư số 26/2016 ngày 26/10/2016 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất và bảo trì công...
14/10/2016 09:47