03/02/2017 10:38
Sau khi kiểm tra, rà soát Sở Xây dựng hướng dẫn như sau: Để được đăng ký giá sản phẩm cống bê tông ly tâm trong Bảng giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Tỉnh thì đề nghị ông Nguyễn Đình Luân nộp tại bộ phận 1 cửa của Sở Xây dựng gồm các hồ sơ sau: - Bảng đăng ký giá (theo mẫu); -...
10/01/2017 08:21
Về vấn đề này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 46/2015NĐ-CP ngày 12/5/2016 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và theo Điều 7 của Thông tư số 26/2016 ngày 26/10/2016 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất và bảo trì công...
14/10/2016 09:47
29/09/2016 12:13
Theo quy định tại khoản 3, Điều 16 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì “Các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp...
29/09/2016 12:12
Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được quy định tại Điều 31 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Cục Quản lý hoạt động xây dựng
29/09/2016 12:11
Việc thành lập, kiện toàn tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành tại địa phương được quy định tại Mục 2 Nghị định 59/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng. Cục Quản lý hoạt động xây dựng
29/09/2016 09:22
Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc đối tượng quy định tại Điểm k, Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng được miễn giấy phép xây dựng. Trường hợp khu vực nông thôn có quy hoạch nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu và nội dung về quy hoạch phát triển đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch Xây dựng đô thị,...