21/07/2017 04:54
18/07/2017 11:03
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời Ông như sau: Ngày 15/7/2017 Sở Xây dựng có nhận được Tờ trình của ông Huỳnh Vũ Hoàng, theo đó ông Hoàng trình bày hiện nay ông đã nghỉ việc tại Công ty TNHH tư vấn phát triển điện EDC (có Quyết định thôi việc kèm theo) đề nghị Sở Xây dựng giúp ông...
12/07/2017 10:48
Theo yêu cầu của công dân. Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã cung cấp Văn bản số 379/SXD-KTQH ngày 17/6/2011 cho công dân theo địa chỉ hộp thư điện tử dinhktmdc@gmail.com. Quý công dân vui lòng kiểm tra hộp thư để tải văn bản đính kèm./.
11/07/2017 02:46
06/07/2017 08:24
Sở Xây dựng trả lời như sau: Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 14/10/2014 của UBND Tỉnh "Về việc phê duyệt thiết kế mẫu kiên cố hóa kênh mương thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Phú Yên" thì UBND Tỉnh chỉ ban hành chi tiết mẫu kênh mương để các huyện, thị xã,...
05/07/2017 05:13
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời Ông như sau: Điều kiện để được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng căn cứ vào các tiêu chí quy định tại Mục 1, 2 Chương IV Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày ngày 18/6/2015 “Về quản lý dự án đầu tư xây dựng” và Khoản 19, 20, 21 Điều 1 Nghị định...
30/06/2017 04:34
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Đối với lĩnh vực Lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng: Hiện nay, Bộ Xây dựng đang rà soát để trình Chính phủ sửa đổi lại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 "Về quản lý dự án đầu tư xây dựng" và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 "Về...
30/06/2017 02:35
Sau khi kiểm tra, rà soát, Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo Khoản 1, Điều 3, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ, về Quản lý vật liệu xây dựng quy định: "Vật liệu xây dựng là sản phẩm có nguồn gốc hữu cơ, vô cơ được sử dụng để tạo nên công trình xây dựng, trừ các trang...
28/06/2017 01:41
Sau khi kiểm tra, rà soát, Sở Xây dựng trả lời ông như sau: Theo Khoản 1, Điều 11, Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 17/02/2016 của UBND tỉnh Phú Yên, về việc ban hành Quy định phân cấp, ủy quyền và phân giao nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý, đối...
17/06/2017 09:28
Sở Xây dựng trả lời như sau: Vào cuối tháng hàng tháng, Sở Xây dựng phối hợp Sở Tài chính kiểm tra, nhập giá VLXD của các đơn vị yêu cầu đăng ký giá và ký ban hành Thông báo Bảng giá VLXD hàng tháng. Do đó, trong tuần đầu của tháng kế tiếp, bảng giá VLXD sẽ được đăng tải trên Trang thông tin...