13/06/2017 08:49
Vấn đề này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về giá bán nhà ở xã hội: Theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 về Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội có...
05/06/2017 09:37
Sở Xây dựng trả lời như sau: - Theo Khoản 2 (kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng), Điều 13 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng, Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo...
25/05/2017 03:34
Việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn tư nhân (vốn khác) thực hiện theo quy định tại Khoản 5, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ. Sau khi thực hiện xong công việc nêu trên, chủ đầu tư phê duyệt báo...
22/05/2017 03:03
Trước đây, để triển khai thực hiện Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 557/SXD-KTKT này 01/8/2012, trong văn bản này có hướng dẫn về chi phí lập thiết kế BVTC-dự toán (không phải lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật như nội dung công dân hỏi)./.
09/05/2017 03:43
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Định mức chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật được công bố theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng không quy định mức tỉ lệ phần trăm (%) của chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán (thiết kế một bước) trong báo cáo...
21/04/2017 10:53
Sở Xây dựng trả lời như sau: Chi phí quản lý dự án được quy định tại Điều 23, Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ "Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng". Đề nghị công dân căn cứ theo quy định nêu trên để triển khai thực hiện cho phù hợp./.
26/03/2017 03:03
Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu" thì nhà thầu thiết kế được phép nhận thầu tư vấn giám sát công trình do đơn vị mình thiết kế...
21/03/2017 03:57
Sở Xây dựng trả lời như sau: - Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan ngành Xây dựng chưa quy định cụ thể thành phần tham gia lấy mẫu bê tông tại hiện trường. Tuy nhiên, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây...
07/03/2017 04:42
Sau khi nghiên cứu Sở Xây dựng trả lời như sau: Công trình nêu trên thuộc công trình cấp 3. Do đó, chủ đầu tư phải lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát có năng lực Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình Cấp thoát nước - Hạng 3 và Đường dây và Trạm biến áp - Hạng 3 được công bố thông tin...
07/03/2017 04:28