21/11/2017 03:50
Theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ thì điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng trước hết công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định (Chủ đầu tư thực hiện) và phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra...
02/11/2017 10:57
Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo Quyết định số 3277/2003/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2003 của Bộ Giao thông Vận tải "Về việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ, thay thế và thay đổi một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với các tiêu chuẩn ngành về xây dựng công trình giao thông" thì Quy trình thiết kế cầu cống theo...
26/10/2017 08:41
Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng" thì chi phí tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình (nếu có), chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán...
20/10/2017 05:00
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Căn cứ khoản 2, Điều 2, Quy định về cấp giấy phép xây dựng; điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng; giấy phép xây dựng có thời hạn trên địa bàn tỉnh Phú Yên, được UBND Tỉnh ban hành tại Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 (trích):...
19/10/2017 03:18
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Tại Khoản 2, Điều 155 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình (báo gồm giám sát trưởng và giám sát viên) phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc đảm nhận. Tại Phụ lục 4 Thông tư số...
19/10/2017 11:29
Sở Xây dựng trả lời như sau: Ông là kỹ sư xây dựng thì chỉ được cấp chứng chỉ hành nghề Thiết kế kết cấu công trình khi có đủ thời gian và kinh nghiệm thực tế tham gia thiết kế, thẩm định, thẩm tra thiết kế tương ứng với loại công trình đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề và được sát hạch cấp chứng...
18/10/2017 04:11
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Theo khoản 3 điều 7 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định về giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình, trong đó quy định tư vấn giám sát phải kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định...
18/10/2017 04:05
05/10/2017 03:42
Sở Xây dựng trả lời như sau: Chi phí thiết kế BVTC và dự toán đối với trường hợp công dân hỏi không có định mức chi phí công bố kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD này 15/02/2017 của Bộ Xây dựng. Do vậy, việc xác định chi phí này được xác định bằng dự toán theo hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Quyết...
02/10/2017 08:47
Sở Xây dựng trả lời như sau: - Trong câu hỏi của Công ty Hoàng Phố chưa nêu rõ các đơn vị này có liên danh với nhau hay không và trình tự thực hiện của các gói thầu khoan khảo sát và thiết kế này như thế nào nên Sở Xây dựng chưa thể trả lời cụ thể câu hỏi này; - Tuy nhiên theo quy định tại...