24/04/2018 12:00
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời đơn vị như sau:
1. Về Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án:
- Tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngà...
21/04/2018 12:00
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
1. Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng: Quy định tại Điều 45, Điều 49 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngà...
17/04/2018 12:00
Sở Xây dựng trả lời như sau:
Nếu như ông muốn tìm Công văn số 492/SXD-KTKT ngày 11/5/2016 của Sở Xây dựng, về việc công bố giá VLXD hàng tháng trên địa bàn tỉnh Phú Yên...
03/04/2018 12:00
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
Khảo sát địa chất công trình được quy định tại Tiêu chuẩn TCVN 4419:1997 "Khảo sát cho xây dựng - nguyên tắc cơ bản" và các tiêu chuẩn Việt Nam khá...
30/03/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời đơn vị như sau:
     Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt...
22/01/2018 03:22
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng nên chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Sau khi có kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của phòng...
08/01/2018 02:18
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ "Về quản lý dự án đầu tư xây dựng", thì công tác giám sát khảo sát xây dựng không thuộc lĩnh vực phải cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực...
29/11/2017 07:57
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Do câu hỏi của ông chưa nêu rõ về thành phần Ban chỉ huy công trường có bao gồm Chỉ huy trưởng công trình và cán bộ kỹ thuật hay không nên chưa thể trả lời cụ thể câu hỏi của ông; (2) Thành phần tham gia ký Biên bản nghiệm thu công việc xây...
27/11/2017 03:05
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Theo khoản 3 điều 7 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định về giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình, trong đó quy định tư vấn giám sát phải kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định...
25/11/2017 12:32
Theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ thì nhà thầu thi công phải có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công theo quy định; Do đó, trường hợp nhà thầu không lập hồ sơn hoàn thành công trình thì văn cứ hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi...