28/08/2018 12:00
      Các hạng mục theo nội dung công dân hỏi là các hạng mục phụ trợ của công trình trụ sở làm việc của UBND xã Xuân Sơn Nam, nên thuộc loại công trình dân dụng (Theo quy định tại...
17/08/2018 12:00
     1. Tại thời điểm năm 2012, đơn giá nhà, công trình xây dựng gắn liền trên đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên được áp dụng theo Bảng đơn giá ban hành kèm...
10/08/2018 12:00
      1. Theo quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD này 10/3/2016 của Bộ Xây dựng "Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt...
24/07/2018 12:00
     Việc giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình chỉ thực hiện đối với các thiết bị cần phải lắp đặt vào công trình như: Thang máy, hệ thống thiết bị điều...
23/07/2018 12:00
     Nội dung bà Oanh hỏi được quy định tại Điều 28 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ "Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng".
     Vậy Sở...
21/07/2018 12:00
     Các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề thì được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng...
19/07/2018 12:00
     Các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã được Sở Xây dựng Phú Yên cấp chứng chỉ năng lực thì được công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Xây dựng...
10/07/2018 12:00
     1. Về thành phần hồ sơ sát hạch cấp CCHN:
     Thực hiện theo Thông báo số 202/TB-SXD ngày 06/12/2017 của Sở xây dựng “Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành...
09/07/2018 12:00
     - Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ, quy định "Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hà...
19/06/2018 12:00
     1. Tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quy định “Thời gian tổ chức sát...