30/03/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời đơn vị như sau:
     Tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt...
22/01/2018 03:22
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng nên chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Sau khi có kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của phòng...
08/01/2018 02:18
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ "Về quản lý dự án đầu tư xây dựng", thì công tác giám sát khảo sát xây dựng không thuộc lĩnh vực phải cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực...
29/11/2017 07:57
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Do câu hỏi của ông chưa nêu rõ về thành phần Ban chỉ huy công trường có bao gồm Chỉ huy trưởng công trình và cán bộ kỹ thuật hay không nên chưa thể trả lời cụ thể câu hỏi của ông; (2) Thành phần tham gia ký Biên bản nghiệm thu công việc xây...
27/11/2017 03:05
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Theo khoản 3 điều 7 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định về giám sát khối lượng thi công xây dựng công trình, trong đó quy định tư vấn giám sát phải kiểm tra, xác nhận khối lượng đã được nghiệm thu theo quy định...
25/11/2017 12:32
Theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ thì nhà thầu thi công phải có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công theo quy định; Do đó, trường hợp nhà thầu không lập hồ sơn hoàn thành công trình thì văn cứ hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi...
23/11/2017 06:13
Đã liên hệ trực tiếp tại Sở để xin file bản vẽ
21/11/2017 03:50
Theo quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ thì điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng trước hết công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định (Chủ đầu tư thực hiện) và phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra...
02/11/2017 10:57
Sở Xây dựng trả lời như sau: Theo Quyết định số 3277/2003/QĐ-BGTVT ngày 05/11/2003 của Bộ Giao thông Vận tải "Về việc sửa đổi, bổ sung, loại bỏ, thay thế và thay đổi một số chỉ tiêu kỹ thuật đối với các tiêu chuẩn ngành về xây dựng công trình giao thông" thì Quy trình thiết kế cầu cống theo...
26/10/2017 08:41
Sở Xây dựng trả lời như sau: Hiện nay, theo quy định của Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng "Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng" thì chi phí tư vấn thẩm tra Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình (nếu có), chi phí thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC - dự toán...