10/07/2018 12:00
     1. Về thành phần hồ sơ sát hạch cấp CCHN:
     Thực hiện theo Thông báo số 202/TB-SXD ngày 06/12/2017 của Sở xây dựng “Về việc tiếp nhận hồ sơ cấp chứng chỉ hành...
09/07/2018 12:00
     - Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ, quy định "Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hà...
19/06/2018 12:00
     1. Tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quy định “Thời gian tổ chức sát...
16/06/2018 12:00
     - Căn cứ hợp đồng đã ký giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công, đối với các trường hợp thực hiện như sau:
     + Trường hợp cống...
07/06/2018 12:00
     Hiện nay, việc quy định tầng cao trong các đồ án quy hoạch xây dựng được lập, phê duyệt thì quy định cụ thể về tầng cao tối thiểu, tầng cao tối đa. Tuy nhiên, một số...
05/06/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì doanh nghiệp mới thành lập nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định...
04/06/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Để có bộ máy chuyên môn đủ điều kiện, năng lực để trực...
01/06/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Hiện tại, Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi...
23/05/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Hàng tháng, Sở Xây dựng đểu đăng Bảng giá Vật liệu xây dựng tỉnh Phú Yên trên trang...
22/05/2018 12:00
     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời ông như sau:
     Tại Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức,...