Đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn lập Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Nếu thuê tư tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu thì chuyên gia tư vấn được tính như thế nào?

25/10/2018

Câu hỏi của bạn Nguyễn Viết Thông tại hòm thư nguyen.thong202@gmail.com hỏi:

Đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn lập Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng. Nếu thuê tư tư vấn kiểm tra công tác nghiệm thu thì tiền lương chuyên gia tư vấn được tính như thế nào?

Nội dung trả lời như sau:

     Dự toán chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng “Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng”. Dự toán chi phí tư vấn thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng được lập theo Phụ lục hướng dẫn xác định dự toán chi phí tư vấn của Quyết định 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng “Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng”. Trong đó, tiền lương chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền lương chuyên gia trên thị trường hoặc theo quy định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tương ứng trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn.

     Vậy Sở Xây dựng trả lời để công dân được rõ./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên