Hướng dãn chi phí QLDA, chi phí giám sát công trình mục tiêu quốc gia

22/09/2018

Câu hỏi của bạn Nguyễn Quỳnh Bằng tại hòm thư viethhungphuyen@gmail.com hỏi:

Khi lập dự toán công trình mục tiêu quốc gia
- Phần chi phí QLDA, chi phí GS hệ số tính như thế nào? Nhờ sở xay dựng hướng dãn


Cảm ơn

Nội dung trả lời như sau:

     Sở Xây dựng trả lời như sau:

     Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Thông báo số 546/TB-UBND hướng dẫn Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị công dân căn cứ theo hướng dẫn của văn bản nêu trên để triển khai thực hiện./.

Tải về Thông báo số 546/TB-UBND

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên