Mãu hồ sơ hướng dẫn lập - trình- duyệt - thi công-biên bản theo công trình nông thôn mới?

22/09/2018

Câu hỏi của bạn Nguyễn Quỳnh Bằng tại hòm thư viethhungphuyen@gmail.com hỏi:

Nhờ sở xay dựng Phú Yên, hướng dẫn mẫu hồ sơ: Lập - thảm định - phê duyệt - thi công- giám sát -hoàn công - thanh quyết toán: 
Biên bản nghiệm thu công việc, giai đoan, bàn giao theo công trình Mục tiêu quốc gia vè nông thôn mới 2016-2020

Theo đó chỉ huy trưởng của đội thợ (không có bằng cấp) có ký biên bản nghiệm thu được không?
Giám sát trưởng không bằng cấp có ký hồ sơ được hay không?
Hồ sơ hoàn công, bảng vẽ ai ký......

Nội dung trả lời như sau:

     Sở Xây dựng trả lời như sau:

     Ngày 13/9/2018, UBND Tỉnh đã ban hành Thông báo số 546/TB-UBND hướng dẫn Nghị định 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Đề nghị công dân căn cứ theo hướng dẫn của văn bản nêu trên để triển khai thực hiện./.

Tải về Thông báo số 546/TB-UBND

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên