Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

23/07/2018

Câu hỏi của bạn Huỳnh Thị Kim Oanh tại hòm thư oanhxdcb@gmail.com hỏi:

Dự án Cải tạo Nhà làm việc quân sự thị trấn đã được tổ chức lập và phê duyệt xong thiết kế BVTC - dự toán (công tác kế hoạch lựa chọn nhà thầu và chỉ định thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, giám sát, bảo hiểm, xây lắp đã được hoàn tất). Tuy nhiên trong quá trình triển khai thi công có 1 số nội dung chưa phù hợp với thực tế, đơn vị sử dụng có đề xuất điều chỉnh một số hạng mục và được sự chấp thuận của chủ đầu tư, để thực hiện lập điều chỉnh thiết kế BVTC – dự toán và triển khai các hạng mục bổ sung đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn:
- Không chỉ định thầu và hợp đồng bổ sung với đơn vị tư vấn thiết kế mà đơn vị tư vấn chỉ lập và đóng dấu, hay phải làm các bước chỉ định thầu bổ sung và hợp đồng điều chỉnh.

Nội dung trả lời như sau:

     Nội dung bà Oanh hỏi được quy định tại Điều 28 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ "Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng".
     Vậy Sở Xây dựng trả lời để công dân được biết./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên