Xử lý vi phạm phạm trong bảo hành công trình

09/07/2018

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Toàn tại hòm thư nguyentoan.crsd@gmail.com hỏi:

Hỏi:
- Trong thời gian bảo hành công trình xây dựng theo quy định. Nhà thầu thi công không chịu tiến hành sửa chữa bảo hành khi có công văn đề nghị của chủ đầu tư thì phải xử lý như thế nào?
- Trường nhà thầu cố tình tray ì, kèo dài và không thực hiện bảo hành thì Chủ đầu tư có được tự tổ chức sửa chữa bảo hành công trình không? các chi phí phát sinh trong bảo hành được thanh toán và thủ tục thanh toán như thế nào? 
Rất mong được sự quan tâm hướng dẫn cụ thể của cơ quan quản lý chuyên ngành../

Nội dung trả lời như sau:

     - Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ, quy định "Nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung ứng thiết bị chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc bảo hành đối với phần công việc do mình thực hiện". Do đó, trong thời gian bảo hành công trình xây dưng nhưng nhà thầu không chịu tiến hành sửa chữa, bảo hành là không đúng theo quy định. Đối với trường hợp này, Chủ đầu tư có thể gửi văn bản đề nghị Sở Xây dựng xử lý theo quy định tại Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan.
    
     - Công tác thực hiện bảo hành được quy định tại Điều 36 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ, trong đó có quy định "Chủ đầu tư phải thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu tham gia xây dựng công trình về quyền và trách nhiệm của các bên trong bảo hành công trình xây dựng....". Mặt khác theo quy định tại Điểm d Điều 46 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định "Trong thời hạn bảo hành, bên nhận thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của bên giao thầu; trong khoảng thời gian này, nếu bên nhận thầu không tiến hành bảo hành thì bên giao thầu có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa". Do đó, trường hợp nhà thầu cố tình không thực hiện thì Chủ đầu tư được có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa; việc thanh toán và thủ tục thanh toán các chi phí phát sinh trong bảo hành thực hiên theo các quy định hiện hành về thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng, việc hướng dẫn thủ tục thanh toán thuộc thẩm quyền của cơ quan Tài chính.

     Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông được biết./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Chi cục Giám định Xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên