khi nào thì tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

19/06/2018

Câu hỏi của bạn Phan Đức Kỳ tại hòm thư phanky85py@gmail.com hỏi:

khi nào thì tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, và có thể đăng kí thi cấp mới chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư qua mạng được không, và thời gian đăng kí thi là khi nào.

Nội dung trả lời như sau:

     1. Tại Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quy định “Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết định phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ. Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ thông tin về thời gian, địa Điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân”.
    
     2. Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BXD quy định: “Sở Xây dựng cấp chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III: a. Đối với cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong tổ chức có địa chỉ trụ sở chính tại địa phương; b. Đối với cá nhân hoạt động xây dựng độc lập có hộ khẩu thường trú hoặc đăng ký cư trú tại địa phương”.
Cá nhân theo quy định nêu trên có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: congdichvucong.phuyen.gov.vn hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

     Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông được biết.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên