Tầng cao trung bình

07/06/2018

Câu hỏi của bạn VO MINH TIEN tại hòm thư vominhtienqldt@gmail.com hỏi:

Trong quy hoạch khu đất ở có quy định tầng cao trung bình là 2 tầng. Vậy tôi muốn xây dựng nhà ở thì được phép xây dựng tối thiểu là mấy tầng và tối đa là mấy tầng. Xin chân thành cảm ơn quý Sở.

Nội dung trả lời như sau:

     Hiện nay, việc quy định tầng cao trong các đồ án quy hoạch xây dựng được lập, phê duyệt thì quy định cụ thể về tầng cao tối thiểu, tầng cao tối đa. Tuy nhiên, một số đồ án quy hoạch xây dựng phê duyệt trước đây sử dụng thuật ngữ “tầng cao trung bình” để quy định tầng cao công trình, gây lung túng trong việc xác định tầng cao tối thiểu, tối đa. Theo TCVN 9411:2012 về Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế thì “Trong một dãy nhà liên kế nếu cho phép có độ cao khác nhau thì chỉ được phép xây cao hơn tối đa 2 tầng so với tầng cao trung bình của cả dãy. Độ cao tầng 1 (tầng trệt) phải đồng nhất” và để đảm bảo hài hòa chiều cao công trình trong mối quan hệ với các công trình lân cận và mỹ quan đô thị, tầng cao tối thiểu và tối đa của công trình xây dựng được tính chênh lệch không quá 2 tầng so với tầng cao trung bình. Trong trường hợp tầng cao trung bình là 2 tầng thì tầng cao tối thiểu được tính là 2 tầng, tầng cao tối đa được tính là 4 tầng.
     Vậy Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên