Năng lực hoạt động xây dựng

05/06/2018

Câu hỏi của bạn Dương ngọc tiến tại hòm thư ngoctiend@gmail.com hỏi:

Doanh nghiệp mới thành lập chưa có : có 1 cán bộ kỹ sư có chứng chỉ giám sát do sở xây dựng PY cấp.
4 kỹ sư trình độ đại học, 5 công nhân nề có chứng chỉ. Nhưng k có "hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành đã thực hiện (mỗi lĩnh vực và loại không quá 03 hợp đồng, 03 biên bản nghiệm thu hoàn thành của công việc tiêu biểu đã thực hiện)"
v
ậy tôi xin hỏi đơn vị tôi có đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ năng lực xây dựng không ?
Xin cảm ơn !

Nội dung trả lời như sau:

     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:
     Theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP thì doanh nghiệp mới thành lập nếu có đủ điều kiện năng lực theo quy định tương ứng với lĩnh vực đề nghị cấp Chứng chỉ năng lực (không yêu cầu phải có năng lực kinh nghiệm của tổ chức) thì được cấp chứng chỉ hạng III đối với lĩnh vực đó.
     Vậy Sở Xây dựng trả lời để công dân được biết./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên