Cấp xã quản lý dự án

04/06/2018

Câu hỏi của bạn Phạm Văn Bảo tại hòm thư baoxd02@gmail.com hỏi:

Cho em hỏi:
1. UBND cấp xã được cấp thẩm quyền giao quản lý, làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, trong đó có quyết định giao chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án (áp dụng theo Nghị định 
42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP). Tôi xin hỏi, điều kiện cụ thể để bộ máy chuyên môn trực thuộc ở cấp xã có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án là gì?
2. Điều kiện này có bắt buộc giống với điều kiện năng lực của ban quản lý dự án, tổ chức tư vấn quản lý dự án hay không? Nếu cấp xã được sử dụng bộ máy chuyên môn để quản lý dự án, vậy khi thành lập ban quản lý dự án (công trình) thì quy định số lượng tối thiểu bao nhiêu người? Có bắt buộc tất cả cá nhân có chuyên môn phù hợp tham gia (như kế toán, văn thư lưu trữ, xây dựng, đất đai....) phải có bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hay không?

Nội dung trả lời như sau:

     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

     Để có bộ máy chuyên môn đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án theo quy định tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ thì bộ máy chuyên môn phải có người có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc đảm nhận.
     Vậy Sở Xây dựng trả lời để công dân được biết./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên