Chỉ huy trưởng công trình

01/06/2018

Câu hỏi của bạn Phạm Duy Luân tại hòm thư Luanbql2011@gmail.com hỏi:

Một nhà thầu được chỉ định thầu hai công trình đường bê tông cấp III khác thôn cùng thị trấn cùng thời điểm trên cùng địa bàn. Hồ sơ năng lực của nhà thầu được làm hai bộ nhưng chỉ dụng 1 chỉ huy trưởng, Vây xin hỏi có đúng quy định không?

Nội dung trả lời như sau:

     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau:

     Hiện tại, Luật Xây dựng năm 2014 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng năm 2014 không có quy định về việc một người có thể hoặc không thể đứng chỉ huy trưởng nhiều gói thầu trong một công trình hoặc nhiều công trình khác nhau, mà vấn đề này được quy định trong hồ sơ mời thầu và hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu. Tuy nhiên, cần lưu ý yêu cầu năng lực của Chỉ huy trưởng phải phù hợp với tiêu chí quy định của từng gói thầu.
     Vậy, Sở Xây dựng trả lời để công dân được biết./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên