Lịch sát hạch cấp CCHN

22/05/2018

Câu hỏi của bạn Đặng Hồng Tân tại hòm thư chieutanpy@gmail.com hỏi:

   Theo Tôi được biết, thì cuối tháng 4/2018 vừa qua đã có đợt sát hạch cấp CCHN. Vậy đợt sát hạch tiếp theo diễn ra vào tháng mấy.
   Xin cảm ơn.

Nội dung trả lời như sau:

     Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời ông như sau:
     Tại Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, quy định "Thời gian tổ chức sát hạch được tiến hành định kỳ hàng quý hoặc đột xuất do Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề quyết định phù hợp với nhu cầu đề nghị cấp chứng chỉ. Trước thời gian tổ chức sát hạch 05 ngày, Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề thông báo bằng văn bản và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp chứng chỉ thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức và mã số dự sát hạch của từng cá nhân."
     Theo đó, hàng quý hoặc đột xuất tùy theo số lượng hồ sơ đăng lý thì Sở Xây dựng sẽ tổ chức sát hạch. Dự kiến đợt sát hạch tiếp theo tổ chức trong tháng 06/2018.
     Vậy Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên