đơn giá xác định vị trí cắm cọc

24/04/2018

Câu hỏi của bạn nguyễn khoa thuật tại hòm thư khoathuat@gmail.com hỏi:

Trong một khu đất lớn được phân nhiều lô. Để chuyển toạ độ từ bản vẽ ra thực tế, cần có công tác dùng máy (toàn đạc) xác định vị trí và cắm cọc để phân ranh giới (cọc bằng bê tông), xin hỏi công tác này áp dụng đơn giá và định mức nào để lập dự toán.
Trân trọng!

Nội dung trả lời như sau:

Việc xác định vị trí và triển khai cắm mốc (cọc bằng bê tông) để phân ranh giới ra ngoài thực địa là một nội dung trong công tác khảo sát xây dựng.
Về đơn giá và định mức để lập dự toán đề nghị ông nghiên cứu tại Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 08/02/2017 của Sở Xây dựng, về công bố Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng tỉnh Phú Yên.
Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Kinh tế và VLXD - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên