quản lý dự án

24/04/2018

Câu hỏi của bạn vo tan dat tại hòm thư votandat1983@gmail.com hỏi:

Các anh chị sở xây dựng tỉnh Phú Yên cho em hỏi. Em tên là Đạt hiện đang công tác tại UBND xã, huyện Tuy An phụ trách xây dựng của xã, trình độ chuyên môn là Kỹ sư xây dựng và quản lý dự án do sở nội vụ cử đi học đã tốt nghiệp 05 năm, kinh nghiệm quản lý dự án của xã 04 năm. Căn cứ quyết định số 07 ngày 12/02/2018 tỉnh phú Yên về  phân cấp ủy quyền quản lý xây dựng, thì:
 
1.     Tại điểm b khoản 4 điều 9 quản lý dự án thì xã trực tiếp quản lý dự án khi có bộ máy chuyên môn như vậy bằng Kỹ sư xây dựng và quản lý dự án có được phép quản lý dự án do xã làm chủ đầu tư không?
2.     Về cấp chứng chỉ quản lý dự án: Căn cứ  điểm C, khoản 2 điều 54 của nghị định 42  ngày 05/04/2017 của Chính phủ về quy định VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 59/2015/NĐ-CP NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG thì cá nhân đã trực tiếp quản lý dự án nhóm C cùng loại thì được cấp chứng chỉ quản lý dự án Hạng III như vậy em đã trực tiếp tham gia quản lý dự án nhóm C hơn 10 dự án, em có được cấp chứng chỉ không, thủ tục ra sao, liên hệ với ai.
Rất mong nhận được câu trả lời của anh chị, em xi chân thành cảm ơn!

Nội dung trả lời như sau:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời đơn vị như sau:
1. Về Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án:
- Tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 quy định “Chủ đầu tư sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng; trường hợp không đủ điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Nghị định này để thực hiện".
- Theo đó để có bộ máy chuyên môn đủ điều kiện, năng lực để trực tiếp quản lý dự án nêu trên, thì bộ máy chuyên môn phải có người có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án, những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công việc đảm nhận.
2. Về Chứng chỉ hành nghề quản lý dự án:
- Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề quản lý dự án hạng III khi có đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1, điểm c khoản 2 , khoản 3 Điều 45 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và khoản 18 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.
- Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề được đăng tải trên trang thông tin điện tự của Sở Xây dựng tại địa chỉ http://sxdphuyen.gov.vn (Mục Thủ tục hành chính, lĩnh vực Xây dựng).
Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông Võ Tấn Đạt căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên