Công văn 492/SXD-KTKT

17/04/2018

Câu hỏi của bạn Lê quang luận tại hòm thư quangluanlee@gmail.com hỏi:

Tải về ở đâu?

Nội dung trả lời như sau:

Sở Xây dựng trả lời như sau:

Nếu như ông muốn tìm Công văn số 492/SXD-KTKT ngày 11/5/2016 của Sở Xây dựng, về việc công bố giá VLXD hàng tháng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, có thể tải về Tại đây.
Vậy Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên