giám sát xây dựng

10/01/2017

Câu hỏi của bạn nguyễn ngọc sơn tại hòm thư ngocson210680@yahoo.com.vn hỏi:

theo qui định hiện hành thì Tư vấn giám sát phải lập Đề cương giám sát hay hồ sơ đề xuất giải pháp tư vấn giám sát xây dựng?

Nội dung trả lời như sau:

Về vấn đề này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: Theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 46/2015NĐ-CP ngày 12/5/2016 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và theo Điều 7 của Thông tư số 26/2016 ngày 26/10/2016 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất và bảo trì công trình xây dựng thì nội dung giám sát thi công xây dựng đã được quy định cụ thể. Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 26 của Nghị định số 46/2015NĐ-CP “Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình hoặc thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này”. Do đó trong trường hợp Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện giám sát một, một số hoặc toàn bộ các nội dung giám sát thi công xây dựng thì Đơn vị tư vấn giám sát phải lập Đề cương giám sát đối với công việc mình được Chủ đầu tư thuê và trình Chủ đầu tư chấp thuận để thực hiện. Vấn đề này Sở Xây dựng cũng đã hướng dẫn thực hiện tại văn bản số 1165/SXD-CCGĐ ngày 11/10/2016 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các quy dịnh để đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực xây dựng (văn bản này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng http://sxdphuyen.gov.vn). Trên đây là nội dung trả lời của Sở Xây dựng, đề nghị công dân tham khảo thực hiện cho phù hợp./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Chi cục Giám định Xây dựng