Thẩm quyền xã quyết định đầu tư

22/01/2018

Câu hỏi của bạn Đặng Tiểu Ngọc tại hòm thư ngocstt@gmail.com hỏi:

Cho em xin hỏi vì chưa biết nội dung sau: Xã em đang triển khai thực hiện đầu tư XD công trình: Hội trường xã Sơn Thành Tây theo thiết kế mẫu của tỉnh và có thiết kế lại phần móng, gồm có xây lắp và thiết bị với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng. Hồ sơ thiết kế - dự toán đã được phòng KT-HT huyện thẩm định. Như vậy căn cứ vào kết quả thẩm định UBND xã có được phép phê duyệt hồ sơ thiết kế dự toán không?. (Nguồn vốn đầu tư từ nguồn huy động quỹ đất Ngân sách huyện bổ sung có mục tiêu cho ngân sách xã)

Nội dung trả lời như sau:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: Dự án nêu trên có tổng mức đầu tư dưới 15 tỉ đồng nên chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP). Sau khi có kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tây Hòa, Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Tây có trách nhiệm phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của mình (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 79/2016/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên) để làm cơ sở cho việc triển khai các bước tiếp theo đúng quy định./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng