năng lực hoạt động xây dựng

08/01/2018

Câu hỏi của bạn Võ Huỳnh Doanh tại hòm thư doanhbqldx@gmail.com hỏi:

Hiện nay có nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính Phủ về việc Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở tại khoảng e, Điều 8 có xử phạt giám sát khảo sát xây dựng quy định. Theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng không thấy quy định cấp chứng chỉ giám sát khảo sát xây dựng và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức. Vậy tôi xin hỏi hiện nay các đơn vị nào đủ điều kiện giám sát khảo sát xây dựng ?. chứng chỉ hành nghề giám sát khảo sát và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có được sở xây dựng cấp không ?.

Nội dung trả lời như sau:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ "Về quản lý dự án đầu tư xây dựng", thì công tác giám sát khảo sát xây dựng không thuộc lĩnh vực phải cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân và chứng chỉ năng lực cho tổ chức như quy định. (2) Đối với công tác giám sát khảo xây dựng khi triển khai thực hiện thì Chủ đầu tư tự lựa chọn các tổ chức đã có chứng chỉ năng lực khảo sát xây dựng được Sở Xây dựng hoặc Bộ Xây dựng cấp có hạng tương đương với nhóm dự án, loại và cấp công trình thực hiện. Đơn vị tư vấn khi thực hiện giám sát khảo sát bố trí người có chứng chỉ hành nghề khảo sát tương ứng với nhóm dự án, loại và cấp công trình thực hiện để giám sát khảo sát công trình xây dựng. Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông Vũ Huỳnh Doanh căn cứ các quy định nên trên để thực hiện./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên