Về việc chỉ huy trưởng công trình

29/11/2017

Câu hỏi của bạn Nguyễn công Yên tại hòm thư Cuyen1981@gmail.com hỏi:

Chỉ huy trưởng công trình có ký được biên bản nghiệm thu công việc xây dựng và trên nhật ký không hay kỹ thuật thi công trực tiếp mới ký được.

Nội dung trả lời như sau:

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng trả lời như sau: (1) Do câu hỏi của ông chưa nêu rõ về thành phần Ban chỉ huy công trường có bao gồm Chỉ huy trưởng công trình và cán bộ kỹ thuật hay không nên chưa thể trả lời cụ thể câu hỏi của ông; (2) Thành phần tham gia ký Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng được quy định cụ thể tại Điều 8 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng như sau: "thành phần ký biên bản nghiệm thu bao gồm người giám sát thi công xây dựng của Chủ đầu tư; người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu thi công xây dựng hoặc tổng thầu, nhà thầu chính; người phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp của nhà thầu phụ đối với trường hợp có tổng thầu, nhà thầu chính". Do đó, nếu Chỉ huy trưởng được phân công nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp thì được ký tên vào biên bản nghiệm thu công việc; trường hợp trên công trường có cán bộ phụ trách kỹ thuật thi công trực tiếp thì cán bộ này được ký vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng; (3) Nhật ký thi công được quy định cụ thể tại Điều 10 Thông tư số 26/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, trong đó có quy định như sau: "Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công xây dựng về hình thức và nội dung của nhật ký thi công xây dựng làm cơ sở thực hiện trước khi thi công xây dựng công trình". Do đó việc thành phần ký nhật ký thi công là do Chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu thi công; tuy nhiên để đảm bảo tính chính xác các diễn biến xảy ra trên công trường, người ký nội dung nhật ký thi công phải là người phụ trách kỹ thuật thi công và có mặt toàn thời gian trên công trường. Vậy Sở Xây dựng trả lời để ông được rõ.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên