Khảo sát, cắm mốc ranh giới khu đất

14/10/2016

Câu hỏi của bạn Nguyễn thế Vĩ tại hòm thư ntv010@gmail.com hỏi:

theo văn bản số 1779/BXD-VP, ngày 16/08/2007của bộ xây dựng ban hành định mức dự toán công trình phần khảo sát xây dựng có mục cắm mốc giới quy hoạch mã hiệu (CK.04400), Nay tôi đã khảo sát và đã có bản đồ thoả thuận thông số quy hoạch 1/500 do sở xây dựng cấp, vậy việc triển khai cắm mốc ranh giới khu đất đã được thoả thuận từ quy hoạch ra thực địa có được đưa vào dự toán khảo sát hay không? nếu không xin cho tôi hỏi có văn bản nào hướng dẫn không? mục nào và khoản nào?

Nội dung trả lời như sau:

Cơ quan, cá nhân trả lời