HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

25/11/2017

Câu hỏi của bạn Nguyễn thanh toàn tại hòm thư Nguyentoan.crsd@gmail.com hỏi:

Hỏi: nhà thầu thi công xây dựng không lập hồ hoàn công hoàn thành công trình xây dừng thì xử lý như thế nào? Và được quy định lại văn bản hướng dẫn nào?

Nội dung trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 25, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ thì nhà thầu thi công phải có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công theo quy định; Do đó, trường hợp nhà thầu không lập hồ sơn hoàn thành công trình thì văn cứ hợp đồng đã ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu thi công để xử lý. Trường hợp hai bên chưa thống nhất biên pháp xử lý thì chủ đầu tư có thể gửi văn bản kiến nghị Sở Xây dựng để xử lý theo quy định của Pháp luật. Vậy Sở Xây dựng trả lời để ông được biết./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Chi cục Giám định xây dựng - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên