Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai

29/09/2016

Câu hỏi của bạn Lê Ngọc Lương tại hòm thư ngocluong2510@gmail.com hỏi:

Trước ngày 01/7/2015, Công ty tôi đã ký rất nhiều hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai, tuy nhiên vẫn còn nhiều căn hộ chưa ký hợp đồng, như vậy nếu sau ngày 01/7/2015 công ty tôi tiếp tục ký hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai thì có phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 đó là phải thông báo với Sở Xây dựng về dự án đủ điều kiện được bán và phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng trong trường hợp chủ đầu tư bàn giao không theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng, ...không?

Nội dung trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 3, Điều 16 Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2014 thì “Các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, chuyển nhượng dự án, các văn bản chuyển nhượng hợp đồng đã ký kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện mà không phải ký lại theo các hợp đồng mẫu và theo trình tự, thủ tục của Nghị định này”. Như vậy, đối với các hợp đồng đã ký trước ngày 01/7/2015 thì không phải ký lại hợp đồng, tuy nhiên đối với các hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai ký từ ngày 01/7/2015 thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 55 và Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 (phải thông báo cho Sở Xây dựng về căn hộ đủ điều kiện được bán, cho thuê mua và phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư). Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản

Cơ quan, cá nhân trả lời