Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

29/09/2016

Câu hỏi của bạn Nguyễn Thị Nghĩa tại hòm thư nguyennghia291@gmail.com hỏi:

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định kể từ ngày 10/3/2016 tổ chức xây dựng hoạt động phải có chứng chỉ năng lực nhưng hiện nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn, vậy công ty tôi vẫn hoạt động bình thường cho đến khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng phải không?

Nội dung trả lời như sau:

Thủ tục cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức được quy định tại Điều 31 Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Cơ quan, cá nhân trả lời