Hệ số nhân công và máy thi công năm 2019

21/02/2019

Câu hỏi của bạn Trần Văn Quạt tại hòm thư congtyxdquatbat@gmail.com hỏi:

Hiện tại mức lượng tối thiểu vùng năm 2019. Theo nghị định 157/2018/NĐCP, áp dụng từ ngày 01/01/2019
Vùng III:  3250.000 đồng
Vùng IV: 2.920.000 đồng
vậy hệ số điều chình nhân công mới 2019 đã được Sở xây dựng Phú yên điều chình hay chưa? Chúng tôi tìm chưa thấy
Chân thành cảm ơn

Nội dung trả lời như sau:

     Việc xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016, về việc “Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng”. Trong đó quy định mức lương cơ sở đầu vào để xác định đơn giá nhân. Vừa qua, Sở Xây dựng đã phối hợp các Sở, ngành, địa phương khảo sát và đã tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến Bộ Xây dựng và UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 299/TB-SXD ngày 15/5/2018 “V/v xác định đơn giá nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên”; Sở Xây dựng có Thông báo số 76/TB-SXD ngày 16/5/2018, về việc “Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên”. Theo đó đơn giá nhân công được tính toán với mức lương cơ sở đầu vào Vùng III là 2.488.000 đồng, Vung IV là 2.388.000 đồng tương ứng với mức lương tối thiểu của người lao động trong ngành xây dựng tại Vùng III là 3.856.400 đồng, Vùng IV là 3.701.400 đồng. Với mức lương này lớn hơn mức lương quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Do vậy, Sở Xây dựng không tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh mức lương để lập đơn giá nhân công trong đầu tư xây dựng.
     Vậy, Sở Xây dựng trả lời để ông biết, thực hiện ./.

Cơ quan, cá nhân trả lời: Phòng Kinh tê và VLXD - Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên