Cấp phép xây dựng

29/09/2016

Câu hỏi của bạn Nguyễn Tấn An tại hòm thư nguyentanan1761977@gmail.com hỏi:

Theo Luật Xây dựng 2014, tại Điểm k, Khoản 2 Điều 89, quy định: "Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt..." thì miễn giấy phép xây dựng. Tôi xin hỏi, ở Tây Ninh, cơ bản quy hoạch nông thôn mới đã phủ kín các xã ở tỉnh, như vậy, công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực đã có quy hoạch nông thôn mới được phê duyệt thì phải xin phép xây dựng có đúng không? Và quy hoạch nông thôn mới có bao hàm quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng không, hay khác nhau? Tôi xây dựng nhà kho khoảng 200m2 ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, vậy có phải xin giấy phép xây dựng không?

Nội dung trả lời như sau:

Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc đối tượng quy định tại Điểm k, Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng được miễn giấy phép xây dựng. Trường hợp khu vực nông thôn có quy hoạch nông thôn mới đáp ứng các yêu cầu và nội dung về quy hoạch phát triển đô thị theo quy định của Luật Quy hoạch Xây dựng đô thị, Nghị định số 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ và nội dung quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn quy định tại Điều 31 Luật Xây dựng thì khi xây dựng các công trình trong khu vực này phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

Cơ quan, cá nhân trả lời

Các câu hỏi khác::