09/10/2017 01:50

Thực hiện Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 165/KL-SXD ngày 27/9/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về kết quả thanh tra về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng.
     http://sxdphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 165/KL-SXD ngày 27/9/2017 tại file đính kèm.

09/10/2017 11:29

Thực hiện Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên công khai Kết luận số 166/KL-SXD ngày 27/9/2017 của Giám đốc Sở Xây dựng về kết quả thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các dự án giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2016 trên địa bàn thành phố Tuy Hòa do UBND thành phố Tuy Hòa làm chủ đầu tư (Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Tuy Hòa làm đại diện chủ đầu tư).
     http://sxdphuyen.gov.vn đăng tải toàn văn Kết luận thanh tra số 166/KL-SXD ngày 27/9/2017 tại file đính kèm.