03/07/2017 02:11
Văn bản số 718/SXD-QLCL ngày 31/7/2014 của Sở Xây dựng V/v Hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ công trình nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão lụt
17/04/2018 10:10
Công văn số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão
27/03/2017 03:54
Về việc hướng dẫn thi công xây dựng gạch block bê tông trên địa bàn Tỉnh
15/03/2017 08:11
Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định để đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực xây dựng
15/03/2017 08:06
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
15/03/2017 08:15
Về việc đính chính một số nội dung tại Văn bản số 1165/SXD-CCGĐ