19/09/2018 10:48
Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
10/07/2018 10:21
10/07/2018 09:12
V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
10/07/2018 09:11
V/v triển khai thực hiện công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn Tỉnh
10/07/2018 08:23
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
10/07/2018 08:03
Thông báo số 101/TB-SXD Về việc hướng dẫn quy trình về chủ trương đầu tư và bố trí kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất có sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của ngân sách cấp tỉnh, theo Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài Chính
02/11/2017 09:50
Văn bản số 1185/SXD-CCGĐ ngày 18/8/2017 của Sở Xây dựng Vv nghiêm túc triển khai báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
02/11/2017 08:53
Văn bản số 1694/SXD-CCGĐ ngày 01/11/2017 của Sở Xây dựng V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017
18/08/2017 02:24
Đề cương báo cáo và Phụ lục báo cáo theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
03/07/2017 02:12
Văn bản số 555/SXD-QLCL ngày 18/6/2015 của Sở Xây dựng V/v Triển khai hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão