02/11/2017 09:50
Văn bản số 1185/SXD-CCGĐ ngày 18/8/2017 của Sở Xây dựng Vv nghiêm túc triển khai báo cáo tổng hợp việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
02/11/2017 08:53
Văn bản số 1694/SXD-CCGĐ ngày 01/11/2017 của Sở Xây dựng V/v tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017
18/08/2017 02:24
Đề cương báo cáo và Phụ lục báo cáo theo Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ
03/07/2017 02:12
Văn bản số 555/SXD-QLCL ngày 18/6/2015 của Sở Xây dựng V/v Triển khai hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão
03/07/2017 02:11
Văn bản số 718/SXD-QLCL ngày 31/7/2014 của Sở Xây dựng V/v Hướng dẫn triển khai các biện pháp bảo vệ công trình nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão lụt
17/04/2018 10:10
Công văn số 1145/BXD-KHCN ngày 28/5/2015 của Bộ Xây dựng V/v hướng dẫn nhà an toàn theo các cấp bão
27/03/2017 03:54
Về việc hướng dẫn thi công xây dựng gạch block bê tông trên địa bàn Tỉnh
15/03/2017 08:11
Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định để đảm bảo chất lượng trong lĩnh vực xây dựng
15/03/2017 08:06
Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
15/03/2017 08:15
Về việc đính chính một số nội dung tại Văn bản số 1165/SXD-CCGĐ