05/01/2017 09:20
Chỉ số giá xây dựng năm 2014
15/12/2016 10:32
Chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11 năm 2016
17/04/2018 10:10
Chỉ số giá xây dựng tháng 9, quý III năm 2016
15/11/2016 04:20
Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2016
13/11/2016 10:09
Quyết định số 173/QĐ-SXD ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc công bố chỉ số giá tháng 9, Quy III năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên