16/11/2017 08:50
Chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2017
16/10/2017 02:23
Chỉ số giá Tháng 7, 8 năm 2017
03/05/2017 04:24
Chỉ số giá Tháng 1,2,3 & Quý I năm 2017 
12/07/2017 02:30
Chỉ số giá Tháng 4,5 năm 2017 
27/07/2017 09:05
Chỉ số giá Tháng 6, quý II năm 2017
17/04/2018 10:10
Chỉ số giá xây dựng năm 2017
03/02/2017 11:09
Quyết định số 11/QĐ-SXD ngày 18/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV năm 2016 trên địa bàn tỉnh Phú Yên
05/01/2017 08:46
Chỉ số giá xây dựng năm 2013 (từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2013)
05/01/2017 09:23
Chỉ số giá xây dựng năm 2016 (đến tháng 11/2016)
05/01/2017 09:22
Chỉ số  giá xây dựng năm 2015