30/10/2018 02:30
Công bố chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2018
20/09/2018 09:08
Công bố chỉ số giá tháng 7,8 năm 2018
19/07/2018 08:18
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá VLXD chủ yếu.
09/07/2018 04:20
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
02/05/2018 08:01
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
03/04/2018 10:43
Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
03/04/2018 10:44
Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yêu.
15/12/2017 04:28
Chỉ số giá tháng 10,11 năm 2017
16/11/2017 08:50
Chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2017
16/10/2017 02:23
Chỉ số giá Tháng 7, 8 năm 2017