02/05/2018 08:01
Chỉ số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
03/04/2018 10:43
Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu.
03/04/2018 10:44
Chi số giá xây dựng công trình; Chỉ số giá phần xây dựng; Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yêu.
15/12/2017 04:28
Chỉ số giá tháng 10,11 năm 2017
16/11/2017 08:50
Chỉ số giá tháng 9, quý III năm 2017
16/10/2017 02:23
Chỉ số giá Tháng 7, 8 năm 2017
03/05/2017 04:24
Chỉ số giá Tháng 1,2,3 & Quý I năm 2017 
12/07/2017 02:30
Chỉ số giá Tháng 4,5 năm 2017 
27/07/2017 09:05
Chỉ số giá Tháng 6, quý II năm 2017
17/04/2018 10:10
Chỉ số giá xây dựng năm 2017