14/12/2018 03:31
CCHN đã cấp
25/10/2018 04:20
Đã cấp
25/10/2018 08:00
Thông báo số 185/TB-SXD ngày 24/10/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề doạt động xây dựng - Đợt 5 năm 2018
13/08/2018 05:02
Thông báo về thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 4 năm 2018
24/07/2018 02:24
CCHN KTS và KS đã cấp QI/2018
24/07/2018 02:22
CCHN đã cấp trong Quý II 2018 (KTS và Kỹ sư)
06/04/2018 09:22
Thông báo số 49/TB-SXD ngày 05/4/2018 của Sở Xây dựng, về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 2 năm 2018
06/04/2018 07:56
Bộ câu hỏi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề theo QĐ 145/QĐ-BXD