24/05/2017 01:55
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã cấp cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Các hồ sơ tiếp nhận từ ngày 27/4/2017 đến ngày 11/5/2017)
09/05/2017 04:55
Công bố thông tin năng lực đợt 2A năm 2017
17/04/2018 10:10
Công bố thông tin năng lực đợt 2 năm 2017
17/04/2018 10:09
CCNL đã cấp
28/03/2017 02:34
Chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng - đợt 1 tháng 3 năm 2017