09/05/2017 04:55
Công bố thông tin năng lực đợt 2A năm 2017
17/04/2018 10:10
Công bố thông tin năng lực đợt 2 năm 2017
17/04/2018 10:09
CCNL đã cấp
28/03/2017 02:34
Chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng - đợt 1 tháng 3 năm 2017
12/01/2017 09:19
Thông báo số 05/TB-SXD ngày 09/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12/01/2017 09:14
Thông báo số 04/TB-SXD ngày 09/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
27/11/2016 11:12
Thông tin năng lực Công ty TNHH 745
17/04/2018 10:09
Về việc hủy thông báo 270/TB-SXD ngày 14/7/2016 của Sở Xây dựng về việc công bố thông tin năng lực Cty TNHH Kiến trúc Delta lên Website Sở Xây dựng
27/11/2016 11:07
Thông tin năng lực công ty TNHH Hải Thanh
27/11/2016 11:03
Thông tin năng lực Công ty TNHH Kiến trúc Delta