28/07/2017 04:03
Chứng chỉ năng lực đã được cấp trong tháng 7 năm 2017
02/05/2017 09:31
Chứng chỉ năng lực đã cấp cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh (tiếp nhận hồ sơ trong tháng 4 năm 2017)
24/05/2017 01:55
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đã cấp cho các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Các hồ sơ tiếp nhận từ ngày 27/4/2017 đến ngày 11/5/2017)
09/05/2017 04:55
Công bố thông tin năng lực đợt 2A năm 2017
17/04/2018 10:10
Công bố thông tin năng lực đợt 2 năm 2017
17/04/2018 10:09
CCNL đã cấp
28/03/2017 02:34
Chứng chỉ năng lực tổ chức hoạt động xây dựng - đợt 1 tháng 3 năm 2017
12/01/2017 09:19
Thông báo số 05/TB-SXD ngày 09/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc Công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
12/01/2017 09:14
Thông báo số 04/TB-SXD ngày 09/01/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, về việc công bố thông tin năng lực của đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
27/11/2016 11:12
Thông tin năng lực Công ty TNHH 745